ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
12 ต.ค. 64 ถึง 29 ต.ค. 64 ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
online กลุ่มบริหารวิชาการ
04 ต.ค. 64 ถึง 06 ต.ค. 64 สอบปลายภาค ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2564
ออนไลน์ กลุ่มบริหารวิชาการ