วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision)
  โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลเป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพมาตรฐานสากล  มีคุณธรรม  จริยธรรม     เป็นผู้นำด้านการสืบสานภูมิปัญญา  วัฒนธรรมผู้ไทย  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2566