พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ (Mission)
1. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
2. พัฒนาครู ให้เป็นครูมืออาชีพ
3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน
5. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา เอกลักษณ์และวัฒนธรรมผู้ไทย
6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต
 
เป้าประสงค์ (Goals)
1. ผู้บริหารใช้เทคโนโลยีดิจิทัลบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
2. ครูมีหลักการทำงานอย่างมืออาชีพตามมาตรฐาน จรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ
    ในศตวรรษที่ 21 สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ
4. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีผลงานระดับประเทศ
5. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน เป็นผู้นำด้านการสืบสานภูมิปัญญา  วัฒนธรรมผู้ไทย 
6. ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการ
   ดำเนิน ชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน