คณะผู้บริหาร

นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0866348361
อีเมล์ : eitpom@hotmail.com

นางควรคิด อินทจักร์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0880666450
อีเมล์ : kuankit.kid25@hotmail.com

นายวรวุฒิ ศรีมะโรง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0961767950
อีเมล์ : worawut@rnks.ac.th

นางสาวสาวิตรี มาตขาว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0856078563
อีเมล์ : matkhoasawitree@gmail.com

นายวีระศักดิ์ สำราญเนตร
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0652931700
อีเมล์ : weerasak79@hotmail.com