กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
พระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2546พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.2546พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ

พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550พระราชบัญญัติลูกเสือ

พ.ร.บ. ลูกเสือ พ.ศ.2551พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ

พ.ร.บ.การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน

พ.ร.บ. เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2)
พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3)พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ร.บ. งินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พ.ร.บ. งินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2547พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ

พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540พระราชบัญญัติการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560