ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0866348361
อีเมล์ : eitpom@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายเดชา แก้วเชื่อม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2564-2564
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1964-1117
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ กิติศรีวรพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561-2564
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา เจตินัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2560-2561
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เฉลิมชัย แก้วมณีชัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัตน์ มนต์วิเศษ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2550-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ สุวรรณหงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2544-2550
ชื่อ-นามสกุล : นางพูนสิน ประคำมินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ ชิณสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายเพียร สุวรรณไตรย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2535-2539
ชื่อ-นามสกุล : นายวิจิตร สายธนู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2533-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฏ์ หิรัณยโกวิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2533
ชื่อ-นามสกุล : นางลัดดา ตระหง่าน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฏ์ หิรัณยโกวิท
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายโอภาส วัยวัฒน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2522-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายลำแก้ว หงษาวงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521-2522
ชื่อ-นามสกุล : นายวิสุทธิ์ ภักดีศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2516-2521
ชื่อ-นามสกุล : นายมัทราช บัวบาน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2515-2516