กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางชเนรินทร์ ศรีหาเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0995629273
อีเมล์ : Chanae231@gmail.com
ที่อยู่ :
183 หมู่ 6 บ้านดงมะเอก ตำบลโพนทอง อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม
เครื่องราช : รจพ.
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2530 ม.6 โรงเรียนหนองพอกวิทยา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
2534 ปริญญาตรี ศษ.บ. (คณิตศาสตร์ - เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2556 ปริญญาโท ค.ม. (หลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้) มหาวิทยาลัยนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
16 พฤษภาคม 2534 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม อาจารย์ 1 ระดับ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล