กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายวิเชียร แก้วมณีชัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : wichian@rnks.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
15 ก.พ. 2556 โรงเรียนไชยบุรีวิทยาคม ครูผู้ช่วย
2558 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล