กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายปริญญา ไชโย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : parinyachaiyo099@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2528 ปริญญาตรี วุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยคณาสวัสดิ์ สาขา คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537-2550 รร น่านนคร จ.น่าน อาจารย์ 1 ระดับ 3 - อาจารย์ 2 ระดับ 6 - ครู คศ. 2
2550 - 2554 รร บ้านผึ้งวิทยาคม จ.นครพนม ครู คศ.2 - คศ.3
2554 - ปัจจุบัน รร เรณูนครวิทยานุกูล สพม.นครพนม ครู คศ .3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล