กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสัตตบุษย์ ตะวังทัน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0869546955
อีเมล์ : sattabut@rnks.ac.th
ที่อยู่ :
99/61 หมู่ 7 ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัด นครพนม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาติรี/ครุศาสตร์บัณฑิต ราชภัฏนครสวรรค์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ย. 2558-ปัจจุบัน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ครูผู้สอน
มิ.ย. 2557-พ.ย. 2558 โรงเรียนวรเทพีพลารักษ์ ครูผู้สอน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล