กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทรา เทพมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0898222077
อีเมล์ : phattara@rnks.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2555 ศศ.บ.ภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2559 รร.ท่าบ่อ ครูผู้ช่วย
2564 รร.เรณูนครวิทยานุกูล ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล