บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวมาลินี จอมคำสิงห์
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายปกครอง

นางสาวกิตติยาภรณ์ อินทรเทศ
เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายวิชาการ

นางสาวณัฎฑริกา สารทอง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางกฤตนันท์ ทองอรุณ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ