ลูกจ้างชั่วคราว

นายพิเนต เตโช

นายสมเกียรติ หงษาวงษ์

นางปลื้มจิตร แผ่นสิงห์

นายสุรศักดิ์ พรมนิล

นายนิพัทร เพชรรัตน์

นายสุวิทย์ สุวรรณศรี

นางน้ำทิพย์ อินาลา

นางจิราภรณ์ ศิริวงศ์

นางสาวอารีย์ แซ่เซน