กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุญาณี วงษ์ชาชม
ครู คศ.3

นางสาวลักขณา บำรุงตา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวกมลชนก บุญทอง
ครู คศ.1

นางสาวสมฤทัย จิตตะโคตร
ครู คศ.1

นายนราดล ยตะโคตร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวอัญชลี เจริญวงศ์
ครู คศ.2

นางสาวอรุณณี มีพรม
ครูผู้ช่วย

นางกมลณภัทร บุตรโคษา ธ.น.ก่ำ
ครู คศ.1

นางสาวภัทรา เทพมงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นายภานุพงศ์ โกพล
ครูอัตราจ้าง