กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพรรณทิพย์ บัวชุม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายปริญญา ไชโย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
อีเมล์ : parinyachaiyo099@gmail.com

นางไข่มุก พรมดี
ครู คศ.3

นางเกศินี เชื้อเอี่ยมพันธุ์
ครู คศ.3

นางนลินภัสร์ ทองโสภณ
ครู คศ.3

นางสาวปริศนา นิลมาตร
ครู คศ.2

นางสาวพิชญา โกพลรัตน์
ครู คศ.3

นางวรีพร บุพศิริ
ครู คศ.2

นายณรงค์ชัย ธงยศ
ครู คศ.3

นางสาวสัตตบุษย์ ตะวังทัน
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/10
เบอร์โทร : 0869546955
อีเมล์ : sattabut@rnks.ac.th

นางสาวณัฐณิชา ศิรินุมาศ
ครู คศ.1

นายวรธน เอกทินวัฒน์
ครู คศ.3

นางวาสนา ภาคนาม
ครู คศ.3

นางภัคเพียรรัตน์ แก้วมณีชัย
ครูผู้ช่วย

นางสาวพิชญสินี จรรยาไพบูลย์
ครู คศ.1

นายกฤษดา คำหาญ
ครู คศ.1

นายจุลศักดิ์ ก๊อกพิมพ์
ครู คศ.1

นางสาวอนุสรา ภิรมย์
ครู คศ.2

นางสาวพักตร์พริ้ง เพชรอินทร์
พนักงานราชการ

นายพิสิทธิ์ อินทร์ติยะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
อีเมล์ : pisit@rnks.ac.th