กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเนตรนภา ชื่นตา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชัชฎาภรณ์ วิโย
ครู คศ.3

นายถนอม คำจันทร์
ครู คศ.3

นางทิพย์วรรณ พรหมประโคน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
อีเมล์ : thipphawan.sri428@gmail.com

นางเด่นอุดร กัตติยบุตร
ครู คศ.3

นางฤดีภรณ์ อินทรเทศ
ครู คศ.3

นางสาวดวงใจ ไพโรจน์วราการ
ครู คศ.1

นางสาวเนตรชนก สารทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นายศราวุธ สุสิงห์
ครู คศ.1

นางวารุณี วังกะธาตุ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/7
เบอร์โทร : 0843899582
อีเมล์ : warunee.wangkathat@gmail.com

นางสาวกรรณิการ์ โคตรปุ้ย
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0931916046
อีเมล์ : kannika.k@rnks.ac.th

นายวีระชัย สาระสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : weerachai_nack@hotmail.com