กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทิพย์วรรณ พรหมประโคน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
อีเมล์ : thipphawan.sri428@gmail.com

นางชัชฎาภรณ์ วิโย
ครู คศ.3

นายถนอม คำจันทร์
ครู คศ.3

นางเนตรนภา ชื่นตา
ครู คศ.3

นางเด่นอุดร กัตติยบุตร
ครู คศ.3

นางฤดีภรณ์ อินทรเทศ
ครู คศ.3

นางสาวดวงใจ ไพโรจน์วราการ
ครู คศ.1

นางสาวเนตรชนก สารทอง
ครู คศ.3

นายศราวุธ สุสิงห์
ครู คศ.1

นางวารุณี วังกะธาตุ
ครู คศ.1

นางสาวกรรณิการ์ โคตรปุ้ย
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0931916046
อีเมล์ : kannika.k@rnks.ac.th

นายวีระชัย สาระสิทธิ์
ครูผู้ช่วย
อีเมล์ : weerachai_nack@hotmail.com