กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายชลนธี บัวชุม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนรัตน์ เนตรวงศ์
ครู คศ.3

นายบัญชา เชียรรัมย์
ครู คศ.2

นายวิศวะ นันชะนะ
ครู คศ.1

นางสาวศิริวิมล จอกทอง
ครู คศ.1