กลุ่มสาระฯศิลปะ

ดร.นิพินธุ์ สุวรรณรงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมชาย อินธิชัย
ครู คศ.3

นางจุรีมาศ แก้วมณีชัย
ครู คศ.3

นายปริวัตร พลเยี่ยม
ครู คศ.1

นายสิทธิไกร ภูเวียง
ครูผู้ช่วย

นางสุวีณา พรมจันทร์
ครู คศ.3