กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวปนัดดา โชติจำลอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายมโหฬาร ทะยานยุทธ
ครู คศ.1

นางสาวเบญจพร แก้วมณีชัย
ครู คศ.1

นางสาวแพรววณิช วั่นเส้ง
ครูผู้ช่วย