กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิตตรา สอนดา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางกรรณิกา คณานันท์
ครู คศ.3

นายอภิศักดิ์ อินทร์ตา
ครู คศ.3

นางจิรวรรณ สุทธิเภท
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 0815929426
อีเมล์ : jirawan.tc@rnk.ac.th

นางรุ่งทิพย์ หงษาวงษ์
ครู คศ.3

นางอัมภวรรณ์ อักษรศักดิ์
ครู คศ.3

นางสาวชมพูนุท โสลันดา
ครู คศ.2

นางสาวอาภากร ตรีศรี
ครู คศ.1

นางสาวเสาวณี พรหมนิล
ครู คศ.3

นางสาวชุติมา พิศงาม
ครู คศ.3

นางสาวญาณินีทิพพ์ ฉวีวงค์
ครู คศ.3

นายธีระพงษ์ บุตรดี
ครู คศ.2

นางสาวศิรินารถ แสนคำ
ครู คศ.1

นายปริญญา ลีหา
ครู คศ.1

นางชลาลัย ศรีรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวปุณยนุช ชูเสน
ครู คศ.1

นางสาวดารุณี จันใต้
ครู คศ.1

นางเทียมจันทร์ โคตะมะ
ครู คศ.3

น.ส.กิตติยาภรณ์ อินทรเทศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
เบอร์โทร : 0624783773
อีเมล์ : praow2411@gmail.com

นายคฑา คณานันท์
ครูอัตราจ้าง

Mr. Shoichi Niwa
ครูภาษาญี่ปุ่น

Mr. Ruben Bisnar Castos
ครูอัตราจ้าง

Mr. Kenneth Jae Quizon Villegas
ครูอัตราจ้าง

Mr. Kwon Eungi
ครูภาษาเกาหลี

Mr. Andres Calagui
ครูอัตราจ้าง