กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางจิรวรรณ สุทธิเภท
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0815929426
อีเมล์ : jirawan.tc@rnk.ac.th

นางกรรณิกา คณานันท์
ครู คศ.3

นายอภิศักดิ์ อินทร์ตา
ครู คศ.3

นางจิตตรา สอนดา
ครู คศ.3

นางรุ่งทิพย์ หงษาวงษ์
ครู คศ.3

นางอัมภวรรณ์ อักษรศักดิ์
ครู คศ.3

นางสาวชมพูนุท โสลันดา
ครู คศ.2

นางสาวอาภากร ตรีศรี
ครู คศ.1

นางสาวเสาวณี พรหมนิล
ครู คศ.3

นางสาวชุติมา พิศงาม
ครู คศ.3

นางสาวญาณินีทิพพ์ ฉวีวงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0933279791
อีเมล์ : jane.thippa@gmail.com

นางสาวศิรินารถ แสนคำ
ครู คศ.1

นายปริญญา ลีหา
ครู คศ.1

นางชลาลัย ศรีรัตน์
ครู คศ.1

นางสาวปุณยนุช ชูเสน
ครู คศ.1

นางสาวดารุณี จันใต้
ครู คศ.1

นางเทียมจันทร์ โคตะมะ
ครู คศ.3

น.ส.กิตติยาภรณ์ อินทรเทศ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
เบอร์โทร : 0624783773
อีเมล์ : praow2411@gmail.com

นางสาวณิชากร จุรีมาศ
ครูอัตราจ้าง

Mr. Shoichi Niwa
ครูภาษาญี่ปุ่น

Mr. Ruben Bisnar Castos
ครูอัตราจ้าง

Mr.Hoang khanh Duong
ครูอัตราจ้าง

Mr. Kwon Eungi
ครูภาษาเกาหลี

Mr. Andres Calagui
ครูอัตราจ้าง

นางสาวพิชญ์ชาณิกาคณานันท์
ครูอัตราจ้าง

Ms.Alexandra SueCassady