คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนาภรณ์ คงพราหมณ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมภาษณ์ อินทร์ติยะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายมานพ แสนคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายลัญชกร ธงยศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวชน บัวสาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดลฤดี ชากิจดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายฉัตรชัย ป้อมลิขิตกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางจิตตรา สอนดา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายระพีพัฒน์ มหาโคตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายสราวุธ โพธิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายสุกีย์ พลชา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุวรรณทัศนาธร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา