ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุม(ศูนย์เรียนรวม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)