ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล (อังกฤษ : Renunakhonwittayanukul School) เป็นโรงเรียนประจำอำเภอเรณูนคร ประเภทสหศึกษา ระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ก่อนที่จะมีโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งนี้นั้น นักเรียนที่เรียนสำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 จากอำเภอเรณูนคร หากมีความประสงค์จะศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา จะต้องเดินทางไปศึกษาต่อที่อำเภอธาตุพนมหรือไม่ก็อำเภอเมืองนครพนม หรือไม่เช่นนั้นก็ไปเรียนยังต่างจังหวัดทำให้เกิดปัญหาในการเดินทางและทั้งการหาที่พักอาศัยผู้ปกครองต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายจำนวนมาก

นายถนอม แสงสุริยจันทร์ หัวหน้ากิ่งอำเภอเรณูนคร (สมัยนั้น) พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน พ่อค้าคหบดี ได้ร่วมประชุมขอดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำอำเภอเรณูนครขึ้นโดยได้ขอแบ่งที่ดินของโรงเรียนเรณูนคร

ปี พ.ศ. 2515 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2515 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล” เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน 137 คน อาคารเรียนและห้องเรียนใช่ร่วมกับโรงเรียนเรณูนคร มี นายมัทราช บัวบาน รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่และปีเดียวกันได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนหลังที่ 1 จำนวน 4 ห้องเรียน (อาคารหนุ่มเมืองเวในปัจจุบัน) สร้างเสร็จ พ.ศ. 2516

ปี พ.ศ. 2515 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวิสุทธิ์ ภักดีศรี ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่

ปี พ.ศ. 2518 ยุบโรงเรียนเรณูนครรวมเข้ากับโรงเรียนเรณูวิทยาคาร ยกพื้นที่ทั้งหมดให้โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล ตราบจนถึงปัจจุบันปี 

พ.ศ. 2523 เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ปัจจุบัน โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลเป็นโรงเรียนรัฐบาลประจำอำเภอเรณูนคร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครพนม ในพื้นที่เขตบริการประกอบด้วย ภายในเขตเทศบาลตำบลเรณู ภายในเขตอำเภอเรณูนคร ยกเว้นตำบลนาขามและตำบลท่าลาด เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ เปิดทำการสอน 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (โรงเรียนสหศึกษา) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนได้ถูกกำหนดให้จัดตั้งเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีความมุ่งหมายให้มีการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะของนักเรียนที่ต้องการให้เกิดขึ้น

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล  ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 181 หมู่ที่ 13 ถนนเมืองใหม่วิทยานุกูล ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โดยมีอาณาเขตดังนี้

  • ทิศเหนือ จรดกับชุมชนหมู่ 3 บ้านโพนสาวเอ้
  • ทิศใต้ จรดกับถนนเมืองใหม่วิทยานุกูล
  • ทิศตะวันออก จรดกับถนนอำนวยสุข ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรอำเภอเรณูนคร
  • ทิศตะวันตก จรดกับชุมชนหมู่ที่ 13 ตำบลเรณู

มีพื้นที่จำนวน 114 ไร่ 2 งาน 41.6 ตารางวา

ในปีการศึกษา 2567 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 1,972 คน คณาจารย์ และบุคลากรจำนวน 135 คน