ตราโรงเรียน คติพจน์และปรัชญา

ตราโรงเรียน


รูปพระธาตุเรณู และ มีคำขวัญโรงเรียนอยู่ด้านล่างองค์พระธาตุเรณู


คำขวัญโรงเรียน

“มีมานะ มีวินัย ใฝ่สันติ”


ปรัชญาโรงเรียน

“สุขา สงฺฆสฺส สามัคคี” ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุข


เอกลักษณ์และอัตลักษณ์โรงเรียน

“ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านผู้ไทยเรณูนคร”


ค่านิยมของโรงเรียน

“รักษ์ผู้ไทย จิตใจดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้”


สีประจำโรงเรียน

“สีเหลือง – แดง”
สีเหลือง หมายถึง  ความรักในขนบธรรมเนียมประเพณีผู้ไทย
สีแดง หมายถึง  ความรัก ความจริงใจต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์