วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูลเป็นโรงเรียนแห่งคุณภาพมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำด้านการสืบสานภูมิปัญญา วัฒนธรรมผู้ไทย ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2570

พันธกิจ (Mission)
  1. ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
  2. พัฒนาครู ให้เป็นครูมืออาชีพ
  3. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21
  4. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน
  5. ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ สืบสานภูมิปัญญา เอกลักษณ์และวัฒนธรรมผู้ไทย
  6. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต
เป้าประสงค์ (Goals)

เป้าประสงค์ที่ 1 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล มีการบริหารด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีระบบข้อมูลสารสนเทศ ในการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล

เป้าประสงค์ที่ 2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะและสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ มีหลักการทำงานอย่างมืออาชีพ จากการสร้างผลงาน การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข

เป้าประสงค์ที่ 3 ผู้เรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ

เป้าประสงค์ที่ 4 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนดำเนินชีวิตด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดี  มีความเสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความมั่นคงและปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าประสงค์ที่ 5 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน เป็นผู้นำด้านการสืบสานภูมิปัญญา  วัฒนธรรมผู้ไทย

เป้าประสงค์ที่ 6 ผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืน