คณะกรรมการสถานศึกษา

 1. นางรัตนาภรณ์ คงพราหมณ์     ประธานคณะกรรมการ
 2. นายสัมภาษณ์ อินทร์ติยะ          กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 3. นายมานพ แสนคำ                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 4. นายลัญชกร ธงยศ                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 5. นางสาวดลฤดี ชากิจดี               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 6. นายนิวชน บัวสาย                     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 7. นางพิมลรัตน์ กิ่งแก้ว                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (แทน)
 8. นายฉัตรชัย ป้อมลิขิตกุล           กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
 9. นางจิตตรา สอนดา                   กรรมการผู้แทนครู
 10. นายระพีพัฒน์  มหาโคตร           กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
 11. นายสราวุธ  โพธิน                     กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 12. พระครูสุจิต ธรรมประคุณ          กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 13. พระครูสุวรรณทัศนาธร             กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
 14. นายสุกีย์ พลชา                         กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
 15. นายอิทธิพล  พลเหี้ยมหาญ       กรรมการและเลขานุการ