ผู้บริหาร

นายอิทธิพล พลเหี้ยมหาญ

ผู้อำนวยการโรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล

นายธามัน สุริยนต์

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

นายวรวุฒิ ศรีมะโรง

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายธีระพงษ์ บุตรดี

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางสาวสาวิตรี มาตขาว

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ