นางสาวลักขณา บำรุงตา

ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางกมลณภัทร บุตรโคษา ธ.น.ก่ำ

ครูชำนาญการ

นายนราดล ยตะโคตร

ครู

นางสาวภัทรา เทพมงคล

ครูชำนาญการ

นางวัลภา เวชรังษี ณ ระนอง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสมฤทัย จิตตะโคตร

ครูชำนาญการ

นางสาวอรุณณี มีพรม

ครู

นางสาวอัญชลี เจริญวงศ์

ครูชำนาญการ

นางสาวชนิดาภา สุคำภา

ครูผู้ช่วย

นางสาวโสภิญ ธานะดา

ครูอัตราจ้าง