วิทยาศาสตร์ฯ

นางเกตุวดี ยะสะกะ

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายณัฐพล กวดไทย

ครู

นางกนิษฐา แสวงสาย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจันทิมา มีลา

ครูชำนาญการ