สังคมศึกษาฯ

นางสาวเนตรชนก สารทอง

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวกรรณิการ์ โคตรปุ้ย

ครู

นางชัชฎาภรณ์ วิโย

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเด่นอุดร กัตติยบุตร

ครูชำนาญการพิเศษ