สุขศึกษาและพลศึกษา

นายชลนธี บัวชุม

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางสาวศิริวิมล จอกทอง

ครู

นายบัญชา เชียรรัมย์

ครูชำนาญการ

นายวิศวะ นันชะนะ

ครูชำนาญการ