นางจุรีมาศ แก้วมณีชัย

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นายสิทธิไกร ภูเวียง

ครู

นางสุวีณา พรมจันทร์

ครูชำนาญการพิเศษ

นายคมสันต์ ต้นสวรรค์

ครูชำนาญการ