ภาษาต่างประเทศ

นางจิรวรรณ สุทธิเภท

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

นางกรรณิกา คณานันท์

ครูชำนาญการพิเศษ

นางจิตตรา สอนดา

ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวชมพูนุท โสลันดา

ครูชำนาญการพิเศษ