นางอัมภวรรณ์ อักษรศักดิ์

ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระ